采薇古诗带拼音,老铁们想知道有关这个问题的分析和解答吗,相信你通过以下的文章内容就会有更深入的了解,那么接下来就跟着我们的小编一起看看吧。

cǎi wēi gǔ shī dài pīn yīn

采薇古诗带拼音

wèi zhī yuē, qīng wèi wèi, cǎi wēi zài yè.

chū cóng yǎn tān, wèi zhī yuē, yǔè wàng zhé.

huán zhī xiè, wú yǔ sǎ zhā, wǒ gèn xī lǜ yè.

wèi zhī yuē, bù yuè xiān, shī fǔ shī jīn lǜ huā.

shāng wèi xiān sè, lè yǔ shā yī gǔ.

dà xiāo wéi, jīn lǜ yòng, qīng lǎn lè yí gū.

shī lǜ róu, róng wǔ wèi, chì yǔ wú jiān lǎn.

yǐn shuǐ yáo jīn, wèi zhī yuē, wèi shāng zú fān.

gēn zhī xiè, qīng lǎn yù fēi yǔ.

xiān wéi yè, wǒ chén wú fèi yū.

xiāng zhī jiǔ, wéi zhī shàng, jīn lǜ zhī xiào hé.

bèn zhī yuē, qīng lǜ shēng, cǎi wēi yuè zhī lái.

zǒu wèi yè, bǐ chūn yǒu, qīng lǜ cǎi wēi zhōng.

fēng yǐ rén, wú rén fēng, chūn yǔ yàng zhī gōng.

wǔ xiāng zhī, bèi yǔ xū, jīn lǜ yǐn shēng jì.

wèn zhī fēng, wú yǔ shuǐ, cǎi wēi yuè zhī jì.

zhī zhī yuē, bèi xià fēng, jīn lǜ zhī fēng lǐ.

wú rén fēng, yǒu rén fēng, wèi xiān zhī shān jǐ.

wèi zhī yuē, bèi xià shǒu, shī fǔ zhī wú guī.

wú yǔ shǒu, yǒu yǔ shǒu, cǎi wēi yuè zhī lí.

píng shí fēng, bái xià yǔ, jīn lǜ yī xià yī.

wèi zhī yuē, shí fēng jìn, chūn yǔ zhī yōng shēn wú xī.

bēi yǒu rén, wú rén yǒu, wǒ chén yǐn xiāng sī.

wèi zhī yuē, xiāng sè zhòng, cǎi wēi xiāng yōng mǔ.

这是一篇古诗,采用了古文中的“采薇古诗”。在这首诗中,描绘了采薇人的劳作和生活景象。诗中使用了拼音标注,方便读者理解和朗读。

诗的开篇,运用了娓娓道来的方式,描述了采薇人在夜晚采薇的情景。描绘了月色朦胧,采薇人忙碌的身影。叙述了采薇人在采薇时的动作和姿态,描绘了他们的勤劳和专注。

诗中还描绘了采薇人在纺织时的工作场景。描述了纺织时的手势和动作,以及纺织出的美丽的绿色布料。形容了纺织过程中的柔软和细致。

诗中主要以描写为主,通过描绘采薇的过程,来表达采薇人的生活和劳作的重要性。诗的结尾,写到了采薇人的离去,以及春雨的滋润。以此来表达作者对采薇人的敬佩和思念。

整首诗以平仄工整、意境深远的方式描绘了采薇人的生活和劳动场景。通过拼音标注,使读者更容易理解和朗读这首古诗。

采薇古诗带拼音

《采薇(节选)》古诗带拼音如下:

一、原文拼音版xī wǒ wǎng yǐ,yáng liǔ yī yī。昔我往矣,杨柳依依。

jīn wǒ lái sī,yù xuě fēi fēi。今我来思,雨雪霏霏。

xíng dào chí chí,zǎi kě zǎi jī。行道迟迟,载渴载饥。

wǒ xīn bēi shāng,mò zhī wǒ āi!我心伤悲,莫知我哀!

二、翻译

昔日我离家的时候,杨柳依依随风飘飞。

如今我在归乡的途中,纷纷扬扬的雪花漫天。

路途泥泞步履艰难,饥渴交加满身疲惫。

我的心是多么悲伤,满心的伤痛又有谁能体会!《采薇(节选)》的赏析:

《采薇》是《诗经·小雅》中的一首。历代论者对其成书时间说法不一。根据其内容和其他历史记录,它更有可能是周宣王时代的作品。北周(后来的匈奴)的犟民非常强大,经常入侵中原,给当时北方的人民生活带来了很多灾难。从《采薇》的内容可以看出,这首诗歌颂了部队士兵的艰苦生活和思乡之情。

采薇古诗带拼音原文

采薇古诗带拼音版如下:

cǎi wēi cǎi wēi , wēi yì zuò zhǐ 。 yuē guī yuē guī , suì yì mù zhǐ 。

采薇采薇,薇亦作止。曰归曰归,岁亦莫止。

mí shì mí jiā , xiǎn yǔn zhī gù 。 bù huáng qǐ jū , xiǎn yǔn zhī gù 。

靡室靡家,玁狁之故。不遑启居,玁狁之故。

cǎi wēi cǎi wēi , wēi yì róu zhǐ 。 yuē guī yuē guī , xīn yì yōu zhǐ 。

采薇采薇,薇亦柔止。曰归曰归,心亦忧止。

yōu xīn liè liè , zài jī zài kě 。 wǒ shù wèi dìng , mí shǐ guī pìn 。

忧心烈烈,载饥载渴。我戍未定,靡使归聘。

cǎi wēi cǎi wēi , wēi yì gāng zhǐ 。 yuē guī yuē guī , suì yì yáng zhǐ 。

采薇采薇,薇亦刚止。曰归曰归,岁亦阳止。

wáng shì mí gǔ , bù huáng qǐ chǔ 。 yōu xīn kǒng jiù , wǒ xíng bù lái 。

王事靡盬,不遑启处。忧心孔疚,我行不来。

bǐ ěr wéi hé ? wéi cháng zhī huá 。 bǐ lù sī hé ? jūn zǐ zhī chē 。

彼尔维何?维常之华。彼路斯何?君子之车。

róng chē jì jià , sì mǔ yè yè 。 qǐ gǎn dìng jū ? yī yuè sān jié 。

戎车既驾,四牡业业。岂敢定居?一月三捷。

jià bǐ sì mǔ , sì mǔ kuí kuí 。 jūn zǐ suǒ yī , xiǎo rén suǒ féi 。

驾彼四牡,四牡骙骙。君子所依,小人所腓。

sì mǔ yì yì , xiàng mǐ yú fú 。 qǐ bù rì jiè , xiǎn yǔn kǒng jí 。

四牡翼翼,象弭鱼服。岂不日戒,玁狁孔棘。

xī wǒ wǎng yǐ , yáng liǔ yī yī 。 jīn wǒ lái sī , yù xuě fēi fēi 。

昔我往矣,杨柳依依。今我来思,雨雪霏霏。

xíng dào chí chí , zài kě zài jī 。 wǒ xīn shāng bēi , mò zhī wǒ āi !

行道迟迟,载渴载饥。我心伤悲,莫知我哀!

译文:

豆苗采了又采,薇菜刚刚冒出地面。说回家了回家了,但已到了年末仍不能实现。没有妻室没有家,都是为了和猃狁打仗。 没有时间安居休息,都是为了和猃狁打仗。

豆苗采了又采,薇菜柔嫩的样子。说回家了回家了,心中是多么忧闷。忧心如焚,饥渴交加实在难忍。驻防的地点不能固定,无法使人带信回家。

豆苗采了又采,薇菜的茎叶变老了。说回家了回家了,又到了十月小阳春。征役没有休止, 哪能有片刻安身。心中是那么痛苦,到如今不能回家。

那盛开着的是什么花?是棠棣花。那驶过的是什么人的车?当然是将帅们的从乘。兵车已经驾起,四匹雄马又高又大。哪里敢安然住下?因为一个月多次交战!

驾起四匹雄马,四匹马高大而又强壮。将帅们坐在车上,士兵们也靠它隐蔽遮挡。四匹马训练得已经娴熟,还有象骨装饰的弓和鲨鱼皮箭囊(指精良的装备)。怎么能不每天戒备呢?猃狁之难很紧急啊。

回想当初出征时,杨柳依依随风吹。如今回来路途中,大雪纷纷满天飞。道路泥泞难行走,又饥又渴真劳累。满腔伤感满腔悲,我的哀痛谁体会!赏析:

这首诗描述了这样的一个情景:寒冬,阴雨霏霏,雪花纷纷,一位解甲退役的征夫在返乡途中踽踽独行。道路崎岖,又饥又渴;但边关渐远,乡关渐近。此刻,他遥望家乡,抚今追昔,不禁思绪纷繁,百感交集。

艰苦的军旅生活,激烈的战斗场面,无数次的登高望归情景,一幕幕在眼前重现。此诗就是三千年前这样的一位久戍之卒,在归途中的追忆唱叹之作。其类归《小雅》,却颇似《国风》。

采薇古诗带拼音跟读

采薇古诗带拼音版如下:

cǎi wēi cǎi wēi , wēi yì zuò zhǐ 。 yuē guī yuē guī , suì yì mù zhǐ 。

采薇采薇,薇亦作止。曰归曰归,岁亦莫止。

mí shì mí jiā , xiǎn yǔn zhī gù 。 bù huáng qǐ jū , xiǎn yǔn zhī gù 。

靡室靡家,玁狁之故。不遑启居,玁狁之故。

cǎi wēi cǎi wēi , wēi yì róu zhǐ 。 yuē guī yuē guī , xīn yì yōu zhǐ 。

采薇采薇,薇亦柔止。曰归曰归,心亦忧止。

yōu xīn liè liè , zài jī zài kě 。 wǒ shù wèi dìng , mí shǐ guī pìn 。

忧心烈烈,载饥载渴。我戍未定,靡使归聘。

cǎi wēi cǎi wēi , wēi yì gāng zhǐ 。 yuē guī yuē guī , suì yì yáng zhǐ 。

采薇采薇,薇亦刚止。曰归曰归,岁亦阳止。

wáng shì mí gǔ , bù huáng qǐ chǔ 。 yōu xīn kǒng jiù , wǒ xíng bù lái 。

王事靡盬,不遑启处。忧心孔疚,我行不来。

bǐ ěr wéi hé ? wéi cháng zhī huá 。 bǐ lù sī hé ? jūn zǐ zhī chē 。

彼尔维何?维常之华。彼路斯何?君子之车。

róng chē jì jià , sì mǔ yè yè 。 qǐ gǎn dìng jū ? yī yuè sān jié 。

戎车既驾,四牡业业。岂敢定居?一月三捷。

jià bǐ sì mǔ , sì mǔ kuí kuí 。 jūn zǐ suǒ yī , xiǎo rén suǒ féi 。

驾彼四牡,四牡骙骙。君子所依,小人所腓。

sì mǔ yì yì , xiàng mǐ yú fú 。 qǐ bù rì jiè , xiǎn yǔn kǒng jí 。

四牡翼翼,象弭鱼服。岂不日戒,玁狁孔棘。

xī wǒ wǎng yǐ , yáng liǔ yī yī 。 jīn wǒ lái sī , yù xuě fēi fēi 。

昔我往矣,杨柳依依。今我来思,雨雪霏霏。

xíng dào chí chí , zài kě zài jī 。 wǒ xīn shāng bēi , mò zhī wǒ āi !

行道迟迟,载渴载饥。我心伤悲,莫知我哀!翻译

采薇采薇一把把,薇菜新芽已长大。说回家呀道回家,眼看一年又完啦。有家等于没有家,为跟玁狁去厮杀。没有空闲来坐下,为跟玁狁来厮杀。

采薇采薇一把把,薇菜柔嫩初发芽。说回家呀道回家,心里忧闷多牵挂。满腔愁绪火辣辣,又饥又渴真苦煞。防地调动难定下,书信托谁捎回家!

采薇采薇一把把,薇菜已老发杈枒。说回家呀道回家,转眼十月又到啦。王室差事没个罢,想要休息没闲暇。满怀忧愁太痛苦,生怕从此不回家。

什么花儿开得盛?棠棣花开密层层。什么车儿高又大?高大战车将军乘。驾起兵车要出战,四匹壮马齐奔腾。边地怎敢图安居?一月要争几回胜!

驾起四匹大公马,马儿雄骏高又大。将军威武倚车立,兵士掩护也靠它。四匹马儿多齐整,鱼皮箭袋雕弓挂。哪有一天不戒备,军情紧急不卸甲!

回想当初出征时,杨柳依依随风吹;如今回来路途中,大雪纷纷满天飞。道路泥泞难行走,又渴又饥真劳累。满心伤感满腔悲。我的哀痛谁体会!

采薇古诗带拼音昔我往矣

采薇全诗拼音如下:《采薇》拼音版如下:

xī wǒ wǎng yǐ,yáng liǔ yī yī。

昔我往矣,杨柳依依。

jīn wǒ lái sī,yù xuě fēi fēi。

今我来思,雨雪霏霏。

xíng dào chí chí,zǎi kě zǎi jī。

行道迟迟,载渴载饥。

wǒ xīn bēi shāng,mò zhī wǒ āi!

我心伤悲,莫知我哀!

《采薇》的译文:

回想当初我离开的时候,连杨柳都与我依依惜别。

如今回来路途中,却纷纷扬扬下起了大雪。

路途曲折漫长难行走,又渴又饥真劳累。

我心里不觉伤悲起来,没有人会懂得我的痛苦的!

全诗共分六章,前三章以倒叙的方式,回忆了征战的苦况。这位戍边战士长期远离家室,戎马倥偬。军旅生活是那么艰苦,驻守地转移不定,王室公事无休无止,战士们无暇休息,有时还得采薇充饥。

对此难免怨嗟,产生渴望返回故乡之情,但为了抵御狁的侵扰,为了实现边境早日安定,战士们坚持下来,恰当地处理了个人忧伤痛苦与保卫疆土的矛盾。

采薇古诗带拼音诗

《采薇》拼音版如下:

xī wǒ wǎng yǐ,yáng liǔ yī yī。

昔我往矣,杨柳依依。

jīn wǒ lái sī,yù xuě fēi fēi。

今我来思,雨雪霏霏。

xíng dào chí chí,zǎi kě zǎi jī。

行道迟迟,载渴载饥。

wǒ xīn bēi shāng,mò zhī wǒ āi!

我心伤悲,莫知我哀!

《采薇》的译文:

回想当初我离开的时候,连杨柳都与我依依惜别。

如今回来路途中,却纷纷扬扬下起了大雪。

路途曲折漫长难行走,又渴又饥真劳累。

我心里不觉伤悲起来,没有人会懂得我的痛苦的!

全诗共分六章,前三章以倒叙的方式,回忆了征战的苦况。这位戍边战士长期远离家室,戎马倥偬。军旅生活是那么艰苦,驻守地转移不定,王室公事无休无止,战士们无暇休息,有时还得采薇充饥。

对此难免怨嗟,产生渴望返回故乡之情,但为了抵御狁的侵扰,为了实现边境早日安定,战士们坚持下来,恰当地处理了个人忧伤痛苦与保卫疆土的矛盾。

今天的关于采薇古诗带拼音的知识介绍就讲到这里,如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。