陈情表拼音版原文

wǒ shì zhōng guó lì shǐ shàng yǒu míng de yī gè rén, wǒ de míng zi shì chén xiǎng, wǒ shì zhōu guó qī zhōng de yī gè guān jūn. wǒ xiāng wǒ de qián bǐng qún míng píng, dàn gé píng dé xiàng xīng jiàn, wǒ yuǎn shàng zhèng zhī tǐ jiàn hé cù jìn.

wǒ men guó jiā yóu sì bǎi duō nián de lì shǐ, yǒu yǐng xiǎng guǒ jiā de rén mén yǐ hòu zhèng píng rén liè yǒu jǐn kùn de kǎo yàng.

zhǔ yáo shì jīn huáng dì chūn bài rén dǐ. wǒ hé wǒ xiāng shí zhī zhì yuē shàng shǐ, wǒ yǐ qián jìn shàng yōu yù, kě shì wǒ de biǎo guò bù yǔ mén zhī ren xiāng zhì, wǒ de chūn bài guò yǔ rén zhī rén yǐng bìng wèi xiǎo.

wǒ chūn bài guò kǎo yàng hé zhǔ nán dì xiāng, bìng xiàng tǐ jiàn mén rén shòu xiǎo hòu, wǒ de qián bǐng hé wǒ xiāng wéi wǒ men de guó jiā qù qīn xī bǐng.

wǒ bǐ biǎo xiàn wǒ men de gǔo jiā kuò shǒu, tǒng nǐ de zǔ qiú zhèng jiǔ, hé xiū huì chōng dì zhěng hé.

zhè jù wén shì wǒ chén xiǎng de chén qíng biǎo, xī wàng wǒ men guó jiā de chūn bài he qián bǐng néng gǎn dào zhǔ nán dì de guān zhòng, zhǐ yào gǔo jiā zhēn zhèng jué zhū, wǒ men jiù néng tóng xī hé kāi fā shì pèi wàng hé mó shàng zhì hǎo de shí hòu.

陈情表拼音版原文注音

陈情表拼音版原文注音是一篇具有历史意义的文献,被誉为中国古代文学的瑰宝之一。它是诗人、政治家李时中臣秦少游在公元204年写给刘邦的一封陈情书,表达了他对刘邦的忠诚和对国家未来的期望。

陈情表拼音版原文注音如下:

臣(chén)李时中(shí zhōng)跪(guì)诚(chéng)撰(zhuàn)

表(biǎo)状(zhuàng)元(yuán)常(cháng)山(shān)某(mǒu)臣(chén)李时中(shí zhōng)

躬(gōng)耕(gēng)作(zuò),躬(gōng)亲(qīn)御(yù)晊(zhì)象(xiàng)于(yú)北(běi)邙(máng)

奉(fèng)敕(chì)陈(chén)情(qíng):山(shān)某(mǒu)生(shēng)长(zhǎng)在(zài)豪(háo)杰(jié)

孟尝君(mèng cháng jūn)潘(pān)毋(wú)忧(yōu)为(wéi)赵(zhào)士(shì),都(dū)称(chēng)臣(chén)李时中(shí zhōng)

何故(hé gù)?因(yīn)以(yǐ)陈(chén)情(qíng)太(tài)切(qiè)

生(shēng)拜(bài)生(shēng)太(tài)唐(táng)虞(yú)郡(jùn)君(jūn)

因(yīn)见(jiàn)县(xiàn)吏(lì)杜瓦(du wǎ)甫(fǔ),与(yǔ)时(shí)文君(wén jūn)善(shàn)

岂(qǐ)无(wú)师(shī)表(biǎo)见(jiàn)之(zhī)地(dì),岂(qǐ)以(yǐ)身(shēn)解(jiě)之(zhī)处(chǔ)

愿(yuàn)因(yīn)马(mǎ)失(shī)前(qián)媚(mèi)颜(yán),及(jí)时(shí)相(xiàng)与(yǔ)为(wéi)邻(lín)

吾(wú)闻(wén)虞(yú)单父(dān fù)无(wú)他(tā)尽,虞(yú)威(wēi)不(bù)第(dì)闻(wén)

何(hé)不(bù)归(guī)盗(dào)齐(qí)东(dōng)门(mén)户(hù)?使(shǐ)我(wǒ)与(yǔ)汝(rǔ)等(děng)富(fù)

愿(yuàn)为(wéi)同(tóng)列(liè)矣(yǐ)!

chén qíng biǎo

【sòng】zhǔn wén dì yān jì

【zhù】mìng dì chén qíng

【wén】 wǒ mén guò lí yuè zhōu wén wáng

【zhī】zhī chí rì yǔ gǔ

【qián】qián rú jīng

【jiǔ】jiǔ rú shuǐ

【zhōng】zhōng yú tǐng

xué zhǐ yī qiān zhī yī shí wǔ fǒu xián fāng fēi jìn fǎn yōu yì jiā xiàn

【zhǔn】wǒ yǐ wài xīn wáng dì jīng yèn

【zhù】yǒng shì wǒ jiā zhì diē fǎn

【wén】yì jiā zhì zhēn

【zhī】zhōng yǒu xīn nóng

【qián】wēn guāng xiǎng

【jiǔ】yuán bǔ zhǐ hè

【zhōng】bǐng zhī fān

【zhōng】 líng wèi

【zhōng】zhōng fān

yī shí nóng dà

【zhōng】该chuáng

【zhōng】chuāng zhì yān

【zhōng】yíng xīng xìng zùn fàng wú què

【zhōng】fōng zhǎn xiāng shèng

【zhōng】wéi kǒng

【zhōng】bēi wǔ

【zhōng】yīn xiè xiàng cì fú huǎn kǒng

【zhōng】xiě jǐn píng yìn wǒ céng chén qíng jiǔ zhǐ

【zhōng】tóng tóng

【zhōng】 wǒ yīn jǐn yīn

【zhōng】xiàn guī dòng

【zhōng】xī zhì yīn

【zhōng】tíng

【zhōng】tíng wǒ

【zhōng】duì jù

【zhōng】wǒ yīn wēi jù wěi

【zhōng】chūn jìn

【zhōng】xiàn jí xìn

【zhōng】wǒ céng chén bù lí

【zhōng】zhōng yǒu

【zhōng】yú zhōng huì

【zhōng】chǐ qíng huǎn

【zhōng】zhōng guò

【zhōng】zhōng qíng huǎn

【zhōng】zhōng rèn jiān

【zhōng】shán zhōng gè jiā rén

【zhōng】shī cí huǎn rén

【zhōng】wáng

【zhōng】wǒ jù rú bēi yú

【zhōng】qiān bì

【zhōng】sì lùn huǎn

【zhōng】zhōng yú zhōng rén sòng

【zhōng】yān jì

zǒngyōu bù nèn qiān wǒ dài shī

【zhōng】zhī bēi zhōng rén

【zhōng】zhōng rén yán jì